Historia Syrenki

Działając pod szyldem „Syrenki” nie sposób nie wspomnieć o historii. Syrenka nazwą nawiązuje zarówno do herbu miasta Warszawy jak i do początków wioślarstwa w stolicy. W Warszawie istniały w przeszłości dwa kluby sportowe o tej nazwie, z których jeden był w założeniu klubem wodniackim. Dawna „Syrena” powstała w 1927 roku, jako klub wioślarski z przystanią nad kanałem Czerniakowskim. W stołecznych annałach odnotowano, iż Syrena stopniowo zyskiwała wsparcie w Związku Zawodowym Pracowników m.st. Warszawy. W całym międzywojennym okresie działalności klubu, mimo rozrastania się nowych sekcji, wioślarstwo było wiodącą dyscypliną. Na początku lat 30-tych wioślarze Syreny zaliczani byli do czołówki stołecznej.

Defilada osad klubów stolicy podczas otwarcia sezonu, 7 maja 1939 roku.

Dzisiejszą Syrenkę z dawnym klubem oprócz nazwy, łączą również zamierzenia. Niegdysiejsza „Syrena”, mimo iż do 1937 roku miała charakter bardziej towarzyski niż sportowy, stawiała sobie za cel upowszechnianie idei sportowej wśród mieszkańców, pracowników miejskich i ich rodzin. Syrena w 1931 roku liczyła 360 członków, a po zawiązaniu się sekcji reprezentujących inne dyscypliny zrzeszała 1300 sportowców. Pod koniec okresu międzywojennego, po wchłonięciu mniejszych klubów („Prąd” i „Wichura”), Syrena uznawana była za trzeci co do wielkości klub sportowy w stolicy. Taki rozwój klub zawdzięczał intensywnemu kaperowaniu najlepszych zawodników z innych organizacji sportowych. Magnesem było uzyskanie dobrej posady i należytych warunków treningowych. Po 1936 powstała sekcja turystyczna która zajmowała się żeglarstwem i spływami kajakowymi.

Oryginalny dokument z 1931 roku.

II wojna światowa przerwała działalność Syreny. Podczas Powstania Warszawskiego w 1944 roku wokół siedziby klubu toczyły się ciężkie walki. Infrastruktura Syreny została doszczętnie zniszczona. Na parterze, w budynku klubowym, Niemcy stracili przez powieszenie dwudziestu młodych powstańców.

Po wojnie teren klubu został przejęty przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Budynek klubowy odbudowano, ale w mniejszej niż pierwotnie formie architektonicznej. Dziś służy on wodniakom jako Klub PTTK „Rejsy” i mieści się przy ulicy Solec pod 8. Nowa „Syrenka” rozpoczęła działalność 13 maja 2012.

Odrodzimy się? Wrócimy do tych źródeł, do tej mocy?

Nie odrzucamy dorobku przeszłych pokoleń. Mamy ambicje wynikające z dziedzictwa przeszłości, historii polskiego wioślarstwa.  Chcemy też zobaczyć się w szerszym kontekście. Pragniemy odtworzyć więź społeczną, jaką formuje uczestnictwo w spuściźnie kulturowej.  Powzięliśmy naturalne zobowiązanie do jej podtrzymania i międzypokoleniowego przekazu.

Warszawa, lato, 2012r.

C.D.N.